Valitse sivu

Kotisivut kiinteistönvälittäjälle

PDX+ ja Hel­pot Koti­si­vut yhteis­työs­sä tar­joa­vat kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jäl­le rää­tä­löi­dyn kat­ta­van ja vai­vat­to­man koti­si­vu­pa­ke­tin avai­met käteen -peri­aat­teel­la.

Koti­si­vut ovat yksi kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jän tär­keim­mis­tä mark­ki­noin­ti­vä­li­neis­tä. Hel­poil­ta koti­si­vuil­ta saat yri­tyk­sel­le­si ammat­ti­mai­set, tyy­lik­käät ja help­po­käyt­töi­set koti­si­vut, jot­ka toi­mi­vat nopeas­ti kai­kil­la lait­teil­la. Vai­vat­to­man koti­si­vu­pa­ke­tin avul­la tuom­me puo­les­ta­si kaik­ki koh­tee­si PDX+ -jär­jes­tel­mäs­tä suo­raan net­ti­si­vuil­le­si. Help­po­jen koti­si­vu­jen avul­la vakuu­tat sivus­to­vie­rai­li­jat asiak­kaik­se­si, osoi­tat ymmär­tä­vä­si hei­dän tar­pei­taan ja saat rut­kas­ti lisää yhtey­den­ot­to­ja.

Hanki lisää liidejä ja kasvata myyntiäsi – Tilaa kiinteistönvälittäjälle räätälöidyt kotisivut hintaan 1500 €

Kotisivupakettiin sisältyy

  • Koti­si­vut 1–6 väli­leh­del­lä
  • Koti­si­vu­jen graa­fi­sen ilmeen suun­nit­te­lu
  • Koti­si­vu­jen aset­te­lu ja koo­daus WordPress-jul­kai­su­jär­jes­tel­män poh­jal­le
  • Yhteen­sä 18 h net­ti­si­vu­jen suun­nit­te­lu- ja toteu­tus­töi­tä
  • Koh­de­li­sä­osan asen­nus (lisä­osan osuus on 600 € koko­nais­hin­nas­ta)
  • Myy­tä­vien, vuo­krat­ta­vien ja mui­den koh­tei­den tuon­ti sivuil­le­si PDX+ -jär­jes­tel­mäs­tä
  • Koh­de­li­sä­osan kus­to­moin­ti sinun toi­vei­de­si mukaan
  • +Lisäk­si saat koti­si­vu­je­si koh­de­li­sä­osan yllä­pi­don edul­li­seen 120 €:n vuo­si­hin­taan!

Lähe­tä meil­le yhteys­tie­to­si ja saat mak­sut­to­man arvion asian­tun­ti­joil­tam­me sii­tä, mil­lai­nen koko­nai­suus pal­ve­li­si väli­tys­lii­ke­toi­min­taan­ne par­hai­ten.

Tutustu esimerkiksi Cara LKV:lle suunnittelemaamme ja toteuttamaamme kotisivuratkaisuun